Upadłość konsumencka

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Czym jest oddłużenie w upadłości konsumenckiej ?

Upadłość konsumencka = ogłoszenie upadłości (sądowe ustalenie niewypłacalności dłużnika, który staje się upadłym).

Celem głównym postępowania jest możliwość uzyskania przez dłużnika oddłużenia poprzedzonego pokryciem przez upadłego określonej części zobowiązań poprzez:

  • likwidacja majątku upadłego (spieniężenie i podział między wierzycieli),
  • wykonanie Planu Spłaty Wierzycieli przez upadłego (ratalnej spłaty wierzycieli w kwocie ustalonej przez sąd),
  • oddłużenie (umorzenie niezaspokojonych w powyższy sposób zobowiązań upadłego).

KORZYŚCI Z UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

ODDŁUŻENIE

Umorzenie niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań, lecz dopiero po ogłoszeniu upadłości przez sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli;

SPŁATA CZĘŚCI DŁUGÓW W RATACH

W ramach Planu Spłaty Wierzycieli, której wysokość zależy od możliwości finansowych upadłego i jego sytuacji osobistej.

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Z chwilą ogłoszenia upadłości przez cały czas trwania postępowania, aż do chwili umorzenia zobowiązań.

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO O ZAPŁATĘ

Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie postępowania toczące się przeciwko upadłemu- a wszczęte przed ogłoszeniem upadłości- zostaną zawieszone.

ZAWIESZENIE DZIAŁAŃ WINDYKACYJNYCH I PRZEDSĄDOWYCH

ZATRZYMANIE NALICZANIA ODSETEK

WSPARCIE W ZASPOKOJENIU POTRZEB MIESZKANIOWYCH UPADŁEGO

POPRAWA POZYCJI DŁUŻNIKA W RAMACH ZAWARTEJ WCZEŚNIEJ UMOWY

MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UKŁADU (UGODY) Z WIERZYCIELAMI

RELACJE Z WIERZYCIELAMI

Upadły kontaktuje się z syndykiem, który reprezentuje upadłego wobec wierzycieli.

WYKREŚLENIE Z REJESTRU DŁUŻNIKÓW

ODPRĘŻENIE PSYCHICZNE

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ?

Upadłość konsumencka dotyczy konsumentów definiowanych jako osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Jakie podstawowe warunki musi spełnić konsument, żeby umorzyć swoje długi w upadłości konsumenckiej?

Konsument musi być- przede wszystkim dłużnikiem niewypłacalnym, a więc takim, który trwale utracił zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nie wystarcza istnienie samego zagrożenia niewypłacalnością. Ponadto dłużnik ten nie może ponosić winy w doprowadzeniu do niewypłacalności bądź zwiększeniu jej stopnia – umyślność, ale także rażące niedbalstwo wyklucza oddłużenie.

Jakie długi mogą zostać umorzone?

Prawie każdy rodzaj długu może zostać umorzony po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego w całości- niezależnie od jego wysokości i charakteru (zarówno gospodarcze jak i konsumenckie, a także podatki, składki na ubezpieczenie społeczne). Wystarczy, że dłużnik ma tylko jednego wierzyciela.

Jednakże istnieje kilka wyjątków od tej reguły:
– alimenty,
– renta odszkodowawcza za szkodę na osobie,
– kara grzywny i inne kwoty orzeczone przez sąd karny,
– odszkodowanie wynikające z popełnionego przestępstwa/wykroczenia,
– wierzytelności zatajone przez dłużnika w upadłości konsumenckiej.

Sytuacja małżonka niewypłacalnego dłużnika

Jeżeli małżonkowie zaciągnęli wspólny dług to każdy z osobna może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz wniosek o połączenie obu postępowań do łącznego rozpoznania przez sąd. Obydwoje mają możliwość uzyskania oddłużenia. Natomiast jeśli tylko jeden z małżonków jest dłużnikiem, a w małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej to majątek wspólny małżonków wchodzi do Masy Upadłości celem zaspokojenia wierzycieli. Małżonek nie będący niewypłacalnym dłużnikiem, może dochodzić w postępowaniu upadłościowym swoich należności z tytułu swojego udziału w majątku wspólnym. Na oddłużenie- ma oczywiście szansę jedynie małżonek będący niewypłacalnym dłużnikiem.

Przywileje dla osób ubogich

W szczególnych przypadkach, tzw. ubóstwa masy upadłości (brak jakiegokolwiek majątku dłużnika bądź jego znikomość) oraz trudnej sytuacji osobistej dłużnika- etap likwidacji majątku dłużnika – Planu Spłat Wierzycieli może zostać pominięty, co znacząco skraca czas trwania postępowania i przyspiesza osiągnięcie oddłużenia. Jednakże, nawet wtedy konieczne jest do uzyskania oddłużenia ogłoszenie przez sąd upadłości dłużnika.

Jakie koszty postępowania?

Dłużnik może zostać zwolniony z kosztów sądowych (wpis od wniosku – 40 PLN), a w zakresie kosztów postępowania (np. wynagrodzenie syndyka, korespondencja – 7- 10 000, 00 PLN) dłużnik może zostać wsparty czasowo przez Skarb Państwa, poprzez pokrycie ich za dłużnika, a w wyjątkowo trudnej sytuacji osobistej dłużnika- koszty te mogą w całości zostać pokryte przez Skarb Państwa.

Jaki sąd ogłasza upadłość konsumencką?

Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych- właściwy, według miejsca zamieszkania dłużnika z chwili składania wniosku.

Facebook

Twitter

Google Plus